அடுத்த தலைமுறை நோக்கி

"தமிழ்மொழி மாதம் 2022"

"அடையாளம் உணர்த்தும், உலக தமிழ்மொழி மாதம் : January 2022"

1100+ வாரங்கள் கடந்து, ஐரோப்பிய காற்றலை தடத்தில், எண்ணங்களை உயிரூட்டி பிரசவமாகும் எம்மவர் உருவாக்கங்கள்..!

கவிஞர் படைப்புகளின் நயம்,சுவைகள்,தேவையான மாற்றங்கள் குறித்த கவி ஆய்வு.

ஒவிய கண்காட்சிக்கான பதிவேற்றங்கள்

உங்கள் ஓவியங்களை பதிவேற்ற இதை Click செய்யவும்

Developed By Web Master

அடுத்த தலைமுறை நோக்கி

பாமுகம் நேரலை

×

Powered by FATVTAMIL

×