அடுத்த தலைமுறை நோக்கி

"மாற்றத்திற்கான தேடல்" 2021

"மனித நேயம் உணர்த்தும், மகத்தான மாதம் - December"

உலகில் ஒரே சாதி "மனிதம்" : / உலகில் ஒரே மதம் "மானிடம்" : / உலகில் காக்கவேண்டியது "உயிர் நேயம்"

1100+ வாரங்கள் கடந்து, ஐரோப்பிய காற்றலை தடத்தில், எண்ணங்களை உயிரூட்டி பிரசவமாகும் எம்மவர் உருவாக்கங்கள்..!

கவிஞர் படைப்புகளின் நயம்,சுவைகள்,தேவையான மாற்றங்கள் குறித்த கவி ஆய்வு.

Developed By Web Master

அடுத்த தலைமுறை நோக்கி

பாமுகம் நேரலை

×

Powered by FATVTAMIL

×