222

இவ்வாரத் கவித் தலைப்பு

Vajeetha Mohamed

நேரம் ௨ள்ளத்தை முன்னிறுத்தி ௨லகாளும் இறைநிறுத்தி படைத்தவளை பார்க்கும் பக்குவம்த௫ம் பயிற்சி நேரம்

மேலும் வாசிக்க

-ஒளவை-

சந்தம் சிந்தும் சந்திப்பு 261 “பெருமை” பெருமை,பொறுமை அருமை., பெறாமை சேர்க்கும் பொறாமை

மேலும் வாசிக்க

Sakthithasan

சந்தம் சிந்தும் சந்திப்பு 261 பெருமை விண்ணோடு மோதும் மேகங்கள் என்னுள்ளே மோதும்

மேலும் வாசிக்க

Jeya Nadesan

சந்தம் சிந்தும் சந்திப்பு வாரம்-16.04.2024. கவி இலக்கம்-261. “பெருமை” —————- வீட்டிற்கு நல்லவளாக

மேலும் வாசிக்க

Selvi Nithianandan

பெருமை புளாகாங்கிதமாய் பெருமைபேசியே புளுகிக்கொட்டி பெருமை கொள்ளும் மானிடம் பிறருக்கு உதவிகேட்டா பற்பலகதை

மேலும் வாசிக்க

Jeya Nadesan

சந்தம் சிந்தும் சந்திப்பு வாரம்-09.04.2024 இலக்கம்-260 “பணம்” —————- பணமிருப்பின் பிணமும் வாய்

மேலும் வாசிக்க

Jeya Nadesan

சந்தம் சிந்தும் சந்திப்பு வாரம்-02.03.2024 இலக்கம்-259 “ஊக்கம்” ————- ஊக்கம் உயிரிலும் மேன்மை

மேலும் வாசிக்க

Jeya Nadesan

சந்தம் சிந்தும் சந்திப்பு வாரம்-26.03.2024 கவிதை இலக்கம்-258 மாறுமோ மோகம் ——————– மாற்றம்

மேலும் வாசிக்க