சந்தம் சிந்தும் கவிதை

Vajeetha Mohamed

அலை ஓசை

ஆடி அசைந்தாடும் அலையோசை
ஆனந்தமாகும்
கூடி ஆர்ப்பரிக்கும்
கடலோசை
சுனாமியாகும்
அடிப்படை ஆதாரம்
ஆத்மார்த்த
வாழ்வாகும்
வெளிப்படை ஓசைகள்
வீரிய
இசையாகும்

ஓசைகள் பலவகை
ஒன்றித்த
இசையாகும்
ஒற்றுமை இணைத்தால்
ஓங்கார
அலைஓசையாகும்

செல்வி நித்தியானந்தன்