சந்தம் சிந்தும் கவிதை

Vajeetha Mohamed

பணி

தியாகத்தின் ஞானம்
தி௫ம்பிப் பார் தியாகம்
தலைக்கணமில்லா அற்றாளன்
பகுந்துண்டு வாழும் பணி
இயற்கை

தினம் தினம் கற்பித்தபாடம்
இனம் மதம் களைந்த கூடம்
அர்த்தமுள்ள ஆளுமைத் திடம்
மறுபரிசீலனைக்கு மானிடத்தை

சிந்திக்க வைக்கும் பணி

எம்௨டலின் அழகியபணி
ஓய்வின்றி இயங்கும் ௨ள்௨றுப்பு
ஓய்வெடுத்து சுழளும் வெளியுறுப்பு
இவைகளின் பணியைவிட
எம்பணி எப்படி ௨யர்த்தி

நன்றி