வியாழன் கவிதை

Vajeetha Mohamed

கொண்டாட்டக் கோலங்கள்

வழிமுறை வளர்த்தெடுக்க
தலைமுறை தளர்கின்றது
சீரழிவின் தொடர்க்கம்
சீர்கேட்டில் முடியும்

கண்ணியமாய் மதித்ததெல்லாம்
கட்டவிழ்ந்து போயிற்று
கண்குளிர ரசித்ததெல்லாம்
வட்சப்பில் போட்டாச்சி

ஆரவாரம் நடிப்பாகி
அணைவ௫ம் எடுப்பாகி
ஏழைகளைத் தூரமாக்கி
எடுப்பான கொண்டாட்டம்

வீண்விரையம் தலைதூக்கும்
அநாகரிகம் ஆட்டம்போடும்
கொட்டுகின்ற ௨ணவையெல்லாம்
கொடுக்க மனமில்லாக் கொண்டாட்டம்

வஜிதா முஹம்மட்

வஜிதா முஹம்மட்