சந்தம் சிந்தும் கவிதை

Jeyam

இது பத்தும் செய்யும்

துட்டு இருந்தால் உறவுகள் வந்து கூடும்

கெட்டு இழந்தால் ஒட்டாது விலகி ஓடும்

பணத்தாசை பிடித்த பேராசைக்காரரின் உலகமிது

தினம்தினமாய் இதையடைய நடக்குமாம் கலகமது 

உயிருள்ள உறவா உயிரற்ற பணமா

புவியிலே காசை விரும்பாத மனமா

சொந்தமும் பந்தமும் சொத்துள்ள வரையில் 

சொத்தின்றிப் போனால் தனியாகத் தரையில் 

வாழ்க்கை முழுவதும் இதற்காகவே ஓட்டம்

வீழும் வரைக்கும் இதையடைந்திடவே நாட்டம் 

கட்டுக்கட்டாய் இருக்கையிலே உறவுகள் துதிக்கும் 

கெட்டுவிட்டால் வாழ்க்கையிலே 

விழும்நிழலும் மிதிக்கும் 

ஜெயம்

14-02-2022