சந்தம் சிந்தும் கவிதை

[1,159] : ‘அதனிலும் அரிது..!’

First Audio பாமுகம் : 07.04.2022 : உலக சுகாதார தினம் World Health Day முன்னிட்ட வியாழன் கவி தலைப்பு: : [வாரம் 1,158] –  “அதனிலும் அரிது..!”

[ 06/04 புதன் கிடைக்க.. > www.fatvtamil.com > வியாழன் கவிதை புத்தகம் > உங்கள் வரி.. கவிதை காணொளி : பதிவேற்றிடுங்கள்.. [What’s up +447956256636] ]