சந்தம் சிந்தும் கவிதை

[1,153] : “விடியலின் உன்னதம்”

First Audio வியாழன் 03.03.2022 கவிதை நேரம் : கவி தலைப்பு [1,153] : 
“விடியலின் உன்னதம்”