சந்தம் சிந்தும் கவிதை

[1,151] : “உருமாறும் புதிய கோலங்கள்..”

First Audio வியாழன் 17.02.2022 கவிதை நேரம் : கவி தலைப்பு [1,151] : “உருமாறும் புதிய கோலங்கள்..” : [16/02 புதன் கிடைக்க.]