சந்தம் சிந்தும் கவிதை

[1,147] : “கொண்டாட்டக் கோலங்கள்…!”

First Audio வியாழன் 20.01.2022 கவிதை நேரம் : கவி தலைப்பு [1,147] :
20.01.2022 வியாழன் கவிதை தலைப்பு [1,147] : “கொண்டாட்டக் கோலங்கள்…!”
: [ 19/01 புதன் கிடைக்க..]