சந்தம் சிந்தும் கவிதை

[வாரம் 1,156] ‘துளி நீர்’

24.03.2022 : உலக தண்ணீர் தினம்’ சிறப்பு வியாழன் தலைப்பு [வாரம் 1,156] –  “‘துளி நீர்'”