சந்தம் சிந்தும் கவிதை

ராணி சம்பந்தர்

07.05.24
ஆக்கம் 145
விழிப்பு
தமிழினம் எனச் சுட்டிக் காட்டி தரங் கெட்ட வழியில் குட்டிக்குட்டி
ஒட்டுமொத்த தமிழனை
முற்று முழுதாய் விழுங்கும் தாழிப்பு

துடிக்கத் துடிக்க தேடித் தேடி அழிப்பு
இனமே பிடிக்காத
மனத் துவேஷ ஒழிப்பு
குடித்தன மாந்தரைக்
கூத்தாட வைத்துக்
கலாச்சாரம் கலைத்த
தாழிப்பு

வெட்டி வீழ்த்தினும் பட்டுப் போகாது
வெட்ட வெட்டத் தழைக்கும் விழிப்பு
பட்டி தொட்டி எங்கும்
கட்டி எழுப்பி வட்டியோடு
குட்டியும் தட்டிக் கேட்க
வீதியில் போராடும்
விழிப்புணர்வு.
ராணி சம்பந்தர் ஜெர்மனியிலிருந்து