வியாழன் கவிதை

பாமுகம் அகவை 27 வாழ்த்து

கவிக்கோ பரம விஸ்வலிங்கம்

வீசும்காற்றுக்கு பிறந்தநாள்
விடுகின்ற மூச்சுக்கு பிறந்தநாள்
பேசும் தமிழுக்கு பிறந்தநாள் – அந்த
பெருமையை உலகம் அறிந்தநாள்.

லண்டன் தமிழ் வானொலிக்கு பிறந்தநாள்
பாமுகமாக மலர்ந்தநாள்
அகவை ஈர்பத்து ஏழாச்சு
ஆலவிருட்சம் தோப்பாச்சு.

பாமுகப் பிரம்மம் பலரது பிம்பம்
ஊர்வலம் வருவதைப் பாருங்கள்
இளையவர் நாட்டிய நாற்றுக்கள் – இது
எண்ணக் குவியலின் ஊற்றுக்கண்
எழுந்தோம் என்றே வாழ்த்துங்கள் – எல்லோரும்
எழுந்து நின்று வாழ்த்துங்கள்!