சந்தம் சிந்தும் கவிதை

தொகுப்பாளர்

“சந்தம் சிந்தும் சந்திப்பு162”
15/2/22 செவ்வாய் இரவு &.15
“விருப்ப தலைப்பு”
வாரம் ஒரு கவிஞர் வரிசையில்
கவிஞர்:அல்வை பேரின்பநாதன்
திறனாய்வு: திரு.துரை சிவபாலன்
ஆர்வம் உள்ள புதியோரும் இணையலாம் கவிதை பதிவோடு