சந்தம் சிந்தும் கவிதை

தொகுப்பாளர்

சந்தம் சிந்தும் சந்திப்பு170
காலம்:12/04/22 செவ் 8.15
தலைப்பு: “விருப்ப தலைப்பு”
வாரம் ஒரு கவிஞர்
திருமதி அபிராமி கவிதாசன்
திறனாய்வாளர்:
பேராசான் கதிர் ஜெகதீஸ்வரம்பிள்ளை