சந்தம் சிந்தும் கவிதை

தொகுப்பாளர்

சந்தம் சிந்தும் சந்திப்பு 254
கவிதை தலைப்பு: “பங்குனி” அல்லது “பங்கு நீ”
விருப்ப தலைப்பும் ஏற்பு.
காலம்: 20/2//24செவ் 7.45
வரிகளை சுருக்குக,
வனப்பை பெருக்குக.