சந்தம் சிந்தும் கவிதை

தொகுப்பாளர்

சந்தம் சிந்தும் சந்திப்பு 251
கவிதை தலைப்பு: *காதலர்*
காலம்: 6/2//24செவ் 7.45
வரிகளை சுருக்குக,
வனப்பை பெருக்குக.