சந்தம் சிந்தும் கவிதை

தொகுப்பாளர்

சந்தம் சிந்தும் சந்திப்பு169
காலம்:5/04/22 செவ் 8.15
தலைப்பு: “பட்டினி”
வாரம் ஒரு கவிஞர்
திருமதி கெங்கா ஸ்ரான்லி
திறனாய்வாளர்
ஆசிரியர் துரை.சிவபாலன்