சந்தம் சிந்தும் கவிதை

தொகுப்பாளர்

சந்தம் சிந்தும் சந்திப்பு245
காலம்7-12-23 செவ்வாய் இரவு:நேரம்:7.45
தலைப்பு: “காதல்”
அல்லது விருப்பத்தலைப்பு.
விரைக.வரைக.பதிக