சந்தம் சிந்தும் கவிதை

தொகுப்பாளர்

சந்தம் சிந்தும் சந்திப்பு 242
தலைப்பு: “ பிறந்த மனை”
விருப்பு தலைப்பும் ஏற்பு.
காலம்: 21/11/23 செவ்வாய்
ஆரம்ப நேரம்:இரவு 7 அல்லது 7.30 .எழுதுக. பதிக. இன்றய கவிஞராக இணைய விரும்புவோர் அறியத்தருக.