சந்தம் சிந்தும் கவிதை

தொகுப்பாளர்

சந்தம் சிந்தும் சந்திப்பு 242
தலைப்பு:”நீர் இழிவு அல்லது நீரழிவு”
விருப்பு தலைப்பும் ஏற்பு.
காலம்: 14/11/23 செவ்வாய்
ஆரம்ப நேரம்:இரவு 7 அல்லது 7.30 .3 கவிஞர்களின் இணைவு.கலந்துரையாடல் .தொடர்ந்து திறன்ஆய்வு. எழுதுக. பதிக.உரையாடலில் இணைய விரும்புவோர் அறியத்தருக.