சந்தம் சிந்தும் கவிதை

தொகுப்பாளர்

சந்தம் சிந்தும் சந்திப்பு 2
தலைப்பு:”ஆறு மனமே”
அல்லது கவிஞர் விருப்புபடி
காலம்: 31/10/23 செவ்வாய்
நேரம்: இரவு 7-9.30வரை கவி திறன்ஆய்வு. தொடராக கலந்துரையாடல்.எழுதுக. பதிக.உரையாடலிலும் இணைக.