சந்தம் சிந்தும் கவிதை

தொகுப்பாளர்

சந்தம் சிந்தும் சந்திப்பு236
காலம். : 10/10/23 செவ்வாய்
இரவு 7 இல் இருந்து 8 மணியளவில்
தலைப்பு: “ அலை ஓசை”அல்லது விருப்பு தலைப்பு .“இயற்றுங்கள்.பதியுங்கள்.