சந்தம் சிந்தும் கவிதை

தொகுப்பாளர்

சந்தம் சிந்தும் சந்திப்பு236
காலம். : 3/10/23 செவ்வாய்
இரவு 7.30 அல்லது 8
தலைப்பு: “ குழல் ஓசை”(குழலோசை)அல்லது விருப்பு தலைப்பு .“இயற்றுங்கள்.பதியுங்கள்.