சந்தம் சிந்தும் கவிதை

தொகுப்பாளர்

சந்தம் சிந்தும் சந்திப்பு216
28/3/23
செவ்வாய் இரவு 8.15.
தலைப்பு: “நீர்க்குமிழி”
அல்லது
விருப்ப தலைப்பு. கவிஞர் பாலரவி அவர்களும் இணைவார்.வரைக.விரைக.