சந்தம் சிந்தும் கவிதை

தொகுப்பாளர்

சந்தம் சிந்தும் சந்திப்பு201
காலம்:22/11/22 செவ் 8.15
தலைப்பு: “கனவு மெய்ப்பட வேண்டும்”
விருப்ப தலைப்பிலும் இணைக்கலாம்.நேரில் இதுவரை வந்து திறனாய்வில் இணையாதோர்
அறியதந்து வந்து இணையலாம்