சந்தம் சிந்தும் கவிதை

தொகுப்பாளர்

சந்தம் சிந்தும் சந்திப்பு 165
காலம்:8/3/22செவ் இரவு8.15
தலைப்பு:”திமிர்”
முன்னரே பதிக.நன்றே நான் பருக
சுவையை நிகழ்வில் பிழிய.
களம் சிறக்க கவி சுரக்கும்
கரங்களுக்கு நன்றி