சந்தம் சிந்தும் கவிதை

தொகுப்பாளர்

சந்தம் சிந்தும் சந்திப்பு 163
காலம்:22/2/22 செவ் 8.15
தலைப்பு:”சாந்தி ”
வாரம் ஒரு கவிஞராக
கவிஞர் மதிமகன்
திறனாய்வு கவிஞர் துரை சிவபாலன்
இன்று இணைந்த 21 கவியாளர்க்கும் நன்றி.ஒன்றி உயர்வோம்.எழுதுங்கள் கவிதை இணைந்து.