சந்தம் சிந்தும் கவிதை

தொகுப்பாளர்ர்

சந்தம் சிந்தும் சந்திப்பு164
காலம்:01/03/22செவ் இரவு 8.15
“விருப்ப தலைப்பு”
வாரம் ஒரு கவிஞர் வரிசையில்
சிவா.சிவதர்ஷன்
விருப்ப தலைப்பில் வரைக
இணைவோம் கவி சுவை பருக