சந்தம் சிந்தும் கவிதை

திருமதி. அபிராமி கவிதாசன்.

07.03.2023
சந்தம் சிந்தும் சந்திப்பு வாரம்-213.
தலைப்பு !
“நாதம் “
வைகறை விடியலை வரவேற்கும் கூடி
வந்தனம் தந்திடும் பட்சிகளின் நாதம்//

தூரத்து முழக்கமுடன் இருள்சூடி வானம்
தூதுவிடும் மழையென மேகத்து நாதம்//

தீபஒளி திருநாளில் திருக்கோயில் பெருநாளில்
திருவிழா தேர்வீதி திசைஅதிரும் நாதம்//

சரிகம பதநிச சந்தமும் சிந்த
சங்கதி சொல்லும் சங்கீத நாதம்//

அபிசேக தரிசனம் அவசகுணம் செவிநாடா
அதிர்ந்திடும் திசைகளில் ஆலய நாதம்//
நனிமிகுந்த நன்றிகள்.
பாவை அண்ணா 🙏