சந்தம் சிந்தும் கவிதை

சக்தி சிறினிசங்கர்

அண்ணா! என் கவிதையில்
பிழைத்திருக்க
இரத்தம் ஆகும் என்ற இடத்தில்
இரத்தலும் ஆகுமோ? என்று வரவேண்டும்.
முதல் வரியில் மெல்லினம் என்று வரவேண்டும்.