வியாழன் கவிதை

சக்தி சிறினிசங்கர்

மூன்று முடிச்சு முத்திரை பதிக்க
மூன்று தசாப்தம் முகிழ்த்தது மகிழ்வே!

முப்பத்திரண்டாவது திருமணநாள் இன்று 9.2.2023
அதனால் இக்கவி தந்தேன் இன்று.
நன்றி வணக்கம்!