சந்தம் சிந்தும் கவிதை

க.குமரன் 4.4.23

சந்தம் சிந்தம்
வாரம்—217

தவிப்பு

உணர்வு ஒன்று பேசி
உருவாகும் கோலம்

தடை ஒன்று போட
தாக்கும் இந்த ஏக்கம்

மனம் ஒன்றியே
இருளுக்குள் தேடல்

மாற்றிட வழியின்றி
மனக் கொதிப்பின் கூடல்

கனக்கும் அந்த இதயம்
கரையும் கண்ணில் சாரல்

வார்த்தைகள் அற்ற சங்கம ம்
வழி ஒன்று பிறக்கும்யேன
நம்பிக்கை
காரியம் ஆகும் மட்டில்
கலங்கும் இந்த தவிப்பி

க.குமரன்
யேர்மனி