வியாழன் கவிதை

அபிராமி கவிதாசன்.

மன்னிக்கவும் 🙏. 24.03.2022
இன்று எனது கவிஇலக்கம்- 166
ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் சோதரி.