இங்கு உறவுகளின் நெருக்கம், நவீன தொடர்பு சாதனங்களால்..