சந்தம் சிந்தும் கவிதை

Jeya Nadesan

சந்தம் சிந்தும் சந்திப்பு வாரம்-21.02.2023
கவிதை இலக்கம்-211
சாதனை
————–
சோதனை இல்லாமல் சாதனை இல்லை
போதனை பல கேட்டு வேதனை அடைவர் பலர்
போராடி சாதனை பெறுவோர் பலர்
எத்தனையோ சாதனைகள் பெற்றோர் பலர்
சரித்திரம் படைத்த சாதனையாளர் பலர்
வலிகள் நிறைந்த போதை பாவிப்போர் பலர்
வேதனை நிறைந்த பெற்றோர் அநேகர்
சோதனையால் இளைஞரிடம் வலியாகும்
தட்டிப் பார்த்து முட்டிப் பார்தது
சாதனை படைபபோம் நாமும்