ஆரோக்கியமான உடல் இருந்தால் மட்டுமே ஆக்கபூர்வமான சிந்தனை பிறக்கும். அப்படிப்பட்ட சிந்தனை மட்டுமே செயலாக்கம் பெறும். வருங்கால சந்ததிதியின் வழமான வாழ்விற்க்கு நோயற்ற உடலே குறைவற்ற செல்வம்.

ti

ஆரோக்கியமான உடல் இருந்தால் மட்டுமே ஆக்கபூர்வமான சிந்தனை பிறக்கும். அப்படிப்பட்ட சிந்தனை மட்டுமே செயலாக்கம் பெறும். வருங்கால சந்ததிதியின் வழமான வாழ்விற்க்கு நோயற்ற உடலே குறைவற்ற செல்வம்.