பொறிச்சொல்

இவ்வார 27/06 முதல் 30/06

திங்கள் 27.06.2022 : ‘கடுகு’ & ‘கடுகு’ செவ்வாய் 28.06.2022 : ‘அலம்பல்’ & ‘அலம்பல்’ புதன் 29.06.2022 :

பொறிச்சொல் : 16/05 – 19.05

திங்கள் 16.05.2022 : ‘தொக்கு’ & ‘தொக்கு’ செவ்வாய் 17.05.2022 : ‘மக்கு’ & ‘மக்கு’ புதன் 18.05.2022 :

பொறிச்சொல் : 04/04 To 07/04

திங்கள் 04.04.2022 : ‘வட்டு’ & ‘வட்டு’ செவ்வாய் 05.04.2022 : ‘தடல்’ & ‘தடல்’ புதன் 06.04.2022 :

இன்றைய பொறிச்சொல் :

திங்கள் 21/02 : “மங்கு” & “மங்கு” செவ்வாய் 22/02 : “கருக்கல்” & “கருக்கல்” புதன் 23/02 :

14/02 முதல் 17/02 ‘பொறிச்சொல் :

திங்கள் 14.02.2022 : ‘மென்கை’ & ‘மென்கை’ செவ்வாய் 15.02.2022 : ‘மெய்க்குற்றம்’ & ‘மெய்க்குற்றம்’ புதன் 16.02.2022 :

×

Powered by FATVTAMIL

×