29.06.13/PMP-115/Madiswil/Bern-Swiss

29.06.13-PMP-115:-Madiswil-Bern-Swiss

ஐரோப்பாவின் மிக் நீண்ட தொடர் மேடை கண்ட,  எம்மவர் கலைத்திறன் களின் சங்கமம்  :  First Audio வின் 115வது பொன் மாலைப்பொழுது..!

PMP 115 P1

29.06.2013  சனி  காலை  10.30  மணி                                                            Linksmahder Halle,  Obergasse -2,   4934  Madiswil

நுளைவு சீட்டு:  குடும்பம் 10 CHF

நிகழ்வு பிரதம பொறுப்பாளர்:  சிறீதரன் + சிவாஜினி                                                                                  062 965 43 72     அல்லது     079 628 45 23                                    info@firstaudio.net           www.firstaudio.net

அனைத்து பதிவு விளம்பர (துண்டுப்பிரசுர) வடிவமைப்பு :  Selm Siva