24.03.19 Sunday FATVTamil STT Live

24.03.19 பெருமைகொள் ஆண்டு மூத்தோர் மாதம் FATV பாமுகம் ஞாயிறு:

பாமுகத்தில், தவறவிட்ட நிகழ்வுகளை, youtuve ல், – london tamil radio – பக்கத்தில் எப்போதும் அனுபவிக்கலாம்..!

March மாதம் : [ “முத்தோர் மாதம்” ] இங்கு விரிவு கண்டுவரும், மூத்தோர்களுக்கான சமூகத்தின் இடைவெளி விரிச்சலடைந்து வருவதனை நிரவல் செய்யவும், அனுபவ முதிர்ச்சியின் அறுவடையை பெற்றோர் மற்றும் இளைய சந்ததி பாடங்களாய் கற்றிடவும், எங்களையும் சமூகத்தையும் ஆளாக்கியவர்களை கெரவப்படுத்திடவும், இளையோர்கள் இதனை புரிந்து வளரவும், மனம்திறந்து பேசுவோம், நாம் ஒவ்வோர்வரும், நமக்கு ஆதர்சம் தந்த குறைந்தது ஒருவரையாவது பாமுகத்தில் அறிமுகம் செய்வோம்…! ]

இந்த வாரம் 28.03.19 வியாழன் கவிதை நேரம் [1001] : “கவிதை அஞ்சலில், இளையவர் கைபிடித்து..!”
நேரலையில்: 00442081330171 Skype id- londontamilradio & Viber : 07903882650 Email: info@firstaudio.net : What”s up : (0)7956256636

7AM : “தபசுகால தேவசிந்தனை” David [299], Nevis [252], Jeya[1,236], Punkaiyor Rajah [166]

7.45AM : “காற்று வெளி [298] : By நடா மோகன் : 24.03.19

நாம், இயங்குகின்றோமா? இயக்கப்படுகின்றோமா? அல்லது இயங்குவதற்கு துணை நிற்கின்றோமா?

8AM : “புதிரோடு விளையாடு” Part 28 : By நடா மோகன் : 24.03.19
சிறுவர், இளையோரின், பொது அறிவு விளையாட்டு:

இன்றைய “சொல் தேடல்” பழமொழி :
பழக பழக பாலும் புளிக்கும்

அன்னையும் பிதாவும், முன்னறி தெய்வம்

9AM : STT “சிறுவர் இளையோர் திறமை தென்றல்” Live 24.03.19

OVP மற்றும் “வாசிப்பு அரும்பு” 24.03.19

Nithini Thavakumar : OVP [24]

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=jN8s5wpS3nk&feature=youtu.be”]

“Sudar OVP Club” 10 : Live : 24.03.19 With சுடர் கலைப்பள்ளி :

“தகவல் சாலை” By கல்யாணி கமலநாதன் : [ ]

“தகவல் சாலை” By அபிநயா உருத்திரேஸ்வரன் : [242]

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=jEumn7jjbcA&feature=youtu.be”]

“பாமுக தினக்கவி” By சிவதர்சினி ராகவன் : [ ] : 24.03.19

[][][]

வெள்ளி Sunrise செய்தி: 22.03.19

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=T361zpiFYjs”]

“கேள்விக்கணைகள் [302]” By செல்வி நித்தியானந்தன் : 22.03.19

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=Ib4WT34HE0Q”]

வெள்ளி: “சொல் விளையாட்டு” [135] By ஜெயமலர் ஜெயம், வாணி நடா மோகன் :22.03.19

“நினைவாஞ்சலி” அமரர் வரதகுமார் அவர்களுக்கான அஞ்சலி நிகழ்வு :
“திருப்பி பார்க்கின்றோம்” 22.03.19

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=Xd7MdnPyf94″]

STT “திறமை தென்றல்” With சயந்தன் & மேந்துளா : 22.03.19

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=D2yZQgxd5Ic”]

[][][]

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=0l34-ERvxTI”]

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=_d_VNgftxDk”]

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=UStQzhp75fM”]

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=mT79fw7Rx_U”]

[][][]

                                Vairamuttu Varadakumar, 1949-2019                            

Mr Vairamuttu Varadakumar of the Londonbased Tamil Information Centre (TIC) died
on 13 March 2019 in the Kingston, UK. His
sudden exit from our midst has come as a
shock to people who knew him and those
who depended on his work.
Mr Varadakumar – A man committed to the welfare of the
people.
Varadakumar was born on 11 May 1949 in Colombo, the capital of Sri Lanka, a year
after the end of British rule. The middle of three brothers, he grew up in the Tamil
north of the island at Manipai in Jaffna and went to school at Jaffna Hindu College.
He later studied at Madras Christian College in Chennai, south India, before moving
to London. There, he found his calling as a community organiser and human rights
researcher, constantly putting a mischievous spanner in the engine of oppression. In
London, he embodied international solidarity, working closely with groups like
Campaign Against Arms Trade and Liberation (formerly the Movement for Colonial
Freedom), sharing office space with activists from other countries involved in
promotion of rights.
Tamil Information Centre is a non-profit making company limited by guarantee. Registered in England No. 2563348
THULASI
Bridge End Close (Off Clifton Road)
Kingston Upon Thames KT2 6PZ, (UK)
Telephone: + 44 (0) 20 8546 1560
Fax: + 44 (0)20 8546 5701
E-Mail: admin.tic@sangu.org
Committed to Human Rights and Community Development
தமமழழதகவலழ நடவமழ
When the civil war finally ignited between Sri Lanka’s Sinhalese ethnic majority and
the Tamil minority in July 1983, Varadakumar was already a key part of the nascent
Tamil Information Centre (TIC). He was an important member of the team that
established the TIC in London in 1981, with the aim of empowering the Tamil
speaking people of Sri Lanka to improve the quality of life through access to
knowledge, information and a range of services, programmes and projects, with the
object of creating a united, cohesive society without persecution, where the
individual is respected, cared for and loved, and where human rights are respected,
fostered and promoted. The TIC liaised and cooperated with a wide variety of
organizations and individuals in Sri Lanka and other countries, and international
organizations involved in the promotion of peace, human rights, refugee protection,
relief, rehabilitation and development. Varadakumar played a primary, enthusiastic
and committed role in the TIC for more than 35 years which led to its success in the
promotion of human rights and assisting people affected by the war in Sri Lanka.
Varadar’s commitment, the incredible amount of hours he put into his work, the
tremendous stresses he underwent, the sacrifices he made of his life, would have
had its toll on him. Yet, he went on relentlessly not caring for himself – all for the
cause of the emancipation of the Tamil-speaking people of Sri Lanka so that they
could live in peace, harmony, and most of all, with dignity and without political,
social, cultural or economic subjugation. Varadakumar’s undaunted commitment,
devotion and consistency to the cause of the Tamil-speaking people in particular,
and Sri Lankan people in general were such that he would neither shed any of his
heavy volume of work nor slow down his hectic speed; but continue to perform what
he thought was right and proper, without any concern for his health. Whenever his
health was mentioned by colleagues and friend, he would just laugh it off.
Varadakumar’s commitment to work was such that he neglected his personal life.
He lived a very frugal life with just the basic needs of food, clothing and shelter. He
spent most of the time of the day attending to the work of the TIC. He would be
either be working in the premises of the TIC or attending meetings related to the
people of Sri Lanka – Tamils of the North-East region, Tamils of the hill-country,
Muslims or the Sinhalese. His vision, aspirations, and commitment were to a wider
society. Shunning any possibilities of a lucrative professional life, he chose to work
for the rights and liberation of the Tamil-speaking people from his early life,
associating himself with the TIC. Deftly avoiding political pressures and other
constraints, he stuck to his conviction and commitment that ‘human rights’ and
Tamil Information Centre is a non-profit making company limited by guarantee. Registered in England No. 2563348
‘humanism’ is the impregnable rock – the foundation – on which any society,
community or a nation should be built.
Varadar was also of the view that political, social, cultural and economic subjugation
and lack of progress of Sri Lanka as a country, is mainly due to ‘majoritarianism’
and chauvinism trampling on the aspirations of the minorities in one form or
another and should be best confronted not only as one against the Tamils but also
as against all the minority communities and sections of Sri Lanka. He believed that
only when all communities in Sri Lanka are genuinely granted their due rights can
there be a durable peace, progress and prosperity in the country. He tried to bring
about a consensus and constructive link not only among the various Diaspora Tamil
organisations and those in them but also those in the political and social structures
in Sri Lanka. He saw the inevitable need of the civil societies in Sri Lanka to bring
about the transformation for the good of all the communities of Sri Lanka and
forged contacts with many of them.
During discussions and meetings, he had expressed his frustration at the
intransigence of the Sri Lankan governments, the disunity amongst the Tamil
community both in Sri Lanka and in the shores that they have chosen to settle, their
short-sightedness, and lack of proper perspectives. He was concerned of the
different and conflicting directions that the Tamil Diaspora organisations and the
Tamil leadership in Sri Lanka are taking either because of personal prestige and selfaggrandisement, and often not based on clear and objective analysis and evaluation
of the reality but according to their whims and fancies –all eventually to the
detriment of the long-term interest of the Tamils. His frustration was also that
despite the fact that there are many qualified, able and well- to-do among the Sri
Lankan community in the UK, except from a very few, there has been a lack of
involvement and support. He undertook many projects that would help and
accelerate the achievements and the aspirations of the Tamil speaking people of Sri
Lanka.
Varadakumar’s contribution to TIC’s information, human rights and refugee work
was tremendous. He maintained contact with academics, scholars and people at the
grass roots level and contributed to a huge number of documents published by the
TIC. He also initiated the publication of several journals, such as Tamil Information.
These were distributed throughout the world and helped Tamils, particularly
refugees in their applications for refugee status. On refugee and human rights
issues, he was in contact with members of governments in many countries,
particularly where Tamils resided, to provide information on the situation in Sri
Tamil Information Centre is a non-profit making company limited by guarantee. Registered in England No. 2563348
Lanka, to seek assistance for refugees and internally displaced people in Sri Lanka
and to promote peace with justice. He visited other countries for discussions with
the Tamil community and government members to encourage peace in Sri Lanka.
Immediately before the Norway-involved peace talks, he visited Oslo on the
invitation of the Norwegian government and addressed and encouraged Norwegian
Ministers and the Norwegian legislature for involvement of the Tamil community in
the peace process. Varadakumar was also in constant touch with Tamil, Sinhalese
and Muslim people in Sri Lanka and politicians including Members of Parliament to
encourage promotion of sustainable peace.
He helped in the establishment of a number of organizations for promotion of
human rights and peace and encouraged the formation of the Sri Lanka-based
Centre for Human Rights and Development (CHRD) which helped Tamil human
rights victims. When the disastrous tsunami devastated Sri Lanka, he visited the
island to help the people in several villages in the establishment of village
committees to take up rehabilitation issues with government departments and
international and local organizations.
The TIC continued uninterrupted since its formation in the early 1980s because of
Varadar’s unabated and undaunted personal commitment and dedication despite
set-backs. He organised the volunteers, encouraged them, guided them and
maintained regular contact with the activists of all other Tamil organisations, not
only in the UK but also in other countries. Varadakumar was also instrumental in
the formation of Centre for Community Development (CCD) and ably guided it to
function successfully meeting its social objectives. He would be at the TIC at all
hours greeting the volunteers of both TIC and CCD and giving them guidance.
We will very much miss you in our midst. Fare thee well Varadar; when comes
another as you, Varadar?

[][][]