19.06.13_Wednesday_FATv_Tamil

19.06.13 Wednesday :  FATv Tamil :  Programes

19.06.13 புதன் சிந்தனைகள் 1   –  வாணி மோகன்

19.06.13 புதன் சிந்தனைகள் 2   –  வாணி மோகன்

19.06.13- கவிக்கோவின், “கவிக்குயில்-2 – வானலை வெளியீடு  1 –


19.06.13- கவிக்கோவின், “கவிக்குயில்-2 – வானலை வெளியீடு  2 – 

19.06.13 புதன் : தகவல் துளிகள் – தொகுப்பில்..  வாணி மோகன்

19.06.13 புதன் : “குடும்பம் குவலையம்” – தொகுப்பில்.. நகுலா

19.06.13 :  தகவல் சாலை :  தொகுப்பு : யோகரட்ணம்

((((((((((((   000  +++  000   ))))))))))))

காலைய ஓவிபி நிகழ்வு இன்றும் தவிர்க்கப்படுகின்றது.

8 மணி  :  The New Grace Ministries வழங்கம் தேவ செய்திகள்

8.20        :  சிந்தனைகள் : தொகுப்பில் வாணி மோகன்

9.45        :  கவிக்கோவின் “கவிக்குயில் 2” வானலை இசை வெளியீடு

11.30      :  தகவல் துளிகள்  +  இலக்கியம்

12.00     :  “குடும்பம் குவலையம்”  தொகுப்பு : நகுலா சிவநாதன்