13.10.18 Saturday FATVTamil Live

-: 13.10.18 Saturday FATVTamil Live :-

எங்கள் பாமுகத்தில்,
“”சந்தை வெளி””
9AM
www.santhaiveli.com
[தமிழ் இணைய வாணிபம்]
-: இது ஒரு உலக வணிக இணைப்பு :-

[][][]

>>>> <<<<
First Audio-வின், ஜேர்மனி-யில், ஐரோப்பிய பொன்மாலைப்பொழுது: [197] 20.10.2018 சனிக்கிழமை: உறவுகள் அனைவரையும் கலந்து சிறப்பிக்க அழைக்கின்றோம்..! உங்கள் ஆதரவினால் வல்லமை தாருங்கள்..!
அதிஷ்டக்குலுக்கல் 5 யூரோ மட்டுமே.. நீங்களும் பெற்று, நண்பர்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்துங்கள்..!
[][][]
“பாமுக தினக்கவி” By சிவதர்சினி ராகவன் : [811] : 13/10

[][][]
[][][]

[][][]

[][][]