10.05.18-Thursday FATVTamil Live

10.05.18 THursday THURSDAY

26.04.18 THURSDAY !!!!1111

இன்று 10.05.18 ஐரோப்பிய தந்தையர் தினம்..?
இங்கிலாந்தில் June 3வது ஞாயிறு தந்தையர் தினம்,,
Catholic Europe, Father’s Day was celebrated on 19 March, St. Joseph’s Day
Twitter: https://twitter.com/MetroUK | Facebook: https://www.facebook.com/MetroUK/
In Bulgaria, Father’s Day is celebrated on 26 December,
in United Arab Emirates, on 21 June,
Finland, Norway, Sweden, Iceland and Estonia, second Sunday in November.
Australia, Fiji, New Zealand, and Papa New Guinea, first Sunday in September.
ஆடி மாதத்தில் வரும் அமாவாசை நாளன்று தந்தையர்களை உடலால் இழந்த உறவுகள், தந்தைக்காக விரதம் இருந்து நன்றி தெரிவிப்பதும் வழக்கமாகும்.
சூரிய பகவான் ஆண்மை, ஆற்றல், வீரம் என்பவற்றை எல்லாம் தரவல்லவர். சந்திரன் எமது மனதுக்கு அதிபதியானவர். இதனால் மகிழ்ச்சி, தெளிவான தெளிந்த அறிவு, இன்பம், உற்சாகம் என்பவற்றை எல்லாம் தரவல்லவர். இத்தகைய பெருமைகளை எல்லாம் தருகின்ற சூரிய, சந்திரனை தந்தை, தாய் இழந்தவர்கள் அமாவாசை, பூரணை தினங்களில் வழிபாடு செய்வர்.

PMP 190 on 13.05.18 Sunday @ ஐயப்பன் ஆலய மண்டபம்: 4.30 PM Harrow on the hill: 

13.05.18 MAY PMP 190 PMP 190

[[    ]]

Sunrise Tamil News on Tuesday 09.05.18

https://www.youtube.com/watch?v=LLBanIgLBes

[[    ]]

8.30AM : இன்றைய “இதய சிந்தனை”
By David பிரான்ஸ் & Sister Navis Philip & Jeya Nadesan

[[    ]]

பிரிட்டிஷ் தமிழ் பரீட்சை திணைக்களம் – தரும் அறிவித்தல்..!!

https://www.youtube.com/watch?v=RImf0epnDuw

விபரங்களிற்கு: : 00447429702263

[[    ]]

“படம் தைத்த வரி”

10.05.18 THURS Kavi Photo

-மெய் மறந்த நிலை என்பதிதுவோ? உங்கள் இரு வரி இங்கே மெல்லப் படரட்டும்…!

[[  ]]

“எம்மவர் பாடல்” By Jeyam Thangarajah [நெதர்லாந்து]

https://www.youtube.com/watch?v=GWjMsanHNVY

[[    ]]

“சிந்தனை”

[[     ]]

இன்றைய பொறிச்சொல்.. 

தந்தை தினத்தை நினைத்து…  “தலை” & “தலை”

[[    ]]

“வாசிப்பு அரும்பு”

Vishnaya Uthakumar : [955]

https://www.youtube.com/watch?v=0TviOSSQKdQ

[[      ]]

“வாழ்வின் உண்மைகள்” By கந்தசாமி சேகர் : ?

[[    ]]

வியாழன் “கவிதை நேரம்” [955] : விருப்புத்தலைப்பு” அல்லது “தந்தையர் தினம்”

10.05.18 KAVI 955 Thursday 88

Jeyam Thangarajah : [435]

https://www.youtube.com/watch?v=NF8acz3B8k0

Vasantha Jegathesan ; [ ? ]

https://www.youtube.com/watch?v=ZqJZl7tcL3o

Sivatharsini Rahavan : [696]

https://www.youtube.com/watch?v=0jdJI1G3_jM

Rajani Anton : [ ? ]

https://www.youtube.com/watch?v=dE8ckDjQytk

Anusia Sivakumar : Croydon : [ ? ]

https://www.youtube.com/watch?v=l7l59muUw4I

[[    ]]

9PM : Sunrise Tamil News : Live

https://www.youtube.com/watch?v=4453CG0wz0I

https://www.youtube.com/watch?v=ZpFwPP19J5Q

++++++++  [][][]+++++++++

சமகால “இலக்கிய நேரம்”

https://www.youtube.com/watch?v=-H3udwe_lEw

[[    ]]

“வல்லமை தாராயோ” By நிலா : 09.05.18
விருந்தினர்: Miss Suje Jeeva

https://www.youtube.com/watch?v=xeXwrPQQYwM

++

https://www.youtube.com/watch?v=_5WRj12XPC4

+