சந்தம் சிந்தும் கவிதை

தொகுப்பாளர்

சந்தம் சிந்தும் சந்திப்பு 243
தலைப்பு: “ எச்சம்”
விருப்பு தலைப்பும் ஏற்பு.
காலம்: 28/11/23 செவ்வாய்
ஆரம்ப நேரம் இரவு 7.45