சந்தம் சிந்தும் கவிதை

தொகுப்பாளர்

சந்தம் சிந்தும் சந்திப்பு 240
தலைப்பு:”தீப ஒளியே”
விருப்பு தலைப்பும் ஏற்பு.
காலம்: 7/11/23 செவ்வாய்
நேரம்: இரவு 7மணிமுதல் 7.30 வரை 3 கவிஞர்களின் இணைவு.கலந்துரையாடல் .தொடர்ந்து திறன்ஆய்வு.