சந்தம் சிந்தும் கவிதை

தொகுப்பாளர்

சந்தம் சிந்தும் சந்திப்பு 227
காலம்: 4/7/23 செவ்வாய் 8 மணி
தலைப்பு. : “திருநங்கை”
வாரம் ஒரு கவிஞராக
இணைய விரும்புவோர் அறியத்தருக.
விருப்பு
தலைப்பிலும் வரையலாம்.
பதிக!இணைக!