சந்தம் சிந்தும் கவிதை

தொகுப்பாளர்

“சந்தம்சிந்தும்சந்திப்பு 194”
காலம்:04/10/22 செவ் இரவு 8.15
கவிதை தலைப்பு.”கலை வாணி”அல்லது விருப்ப தலைப்பு)
கவிதைகளை எழுத்தில் திங்கட்கிழமை இரவுக்குள் பதியுங்கள்.. ஒலி வடிவில் பதியலாம் அல்லது நிகழ்வில் நேரில் வாசிக்க பதிந்த வரிசையில் வந்து இணையலாம்.