வியாழன் கவிதை

தனி ஒருவன்

உனக்குள்ளும் நட்பு
**********************
கர்ணனை போல
நண்பனை
தேடுவதை விட.

உன்னை போல
உனக்காக
உனக்குள் ஒரு
நட்பை நீயே
உன்னுள் உருவாக்கு.

என் எனில்
கர்ணன் கூட
துரோகி தான்.

உனக்காக உன்னுள்
உருவான
நண்பன் துரோகம்
நினைக்க மாட்டான்.
—————–