வியாழன் கவிதை

சிவரூபன்சர்வேஸ்வரி

ஆண்டுகள்பலமாறினாலும அழியாப்புகழுடன்உயிர்பிக்கும்நிலையானவாசகம்ஆச்சாரியகலையகம்