சந்தம் சிந்தும் கவிதை

கொகுப்பாளர்

சந்தம் சிந்தும் சந்திப்பு209
செவ்வாய் இரவு 8.15.
தலைப்பு: “நிட்சயதார்த்தம்”அல்லது
விருப்ப தலைப்பிலும் எழுதலாம்.
பாமுக இணையத்தில் பதிந்த வரிசையில் நிகழ்ச்சியில் கவிதைகள் நிரல்படும்.
இவ்வாரமும் ஊக்கி தலைப்பில் பதிவாகும் 5 கவிதைகள் விசேட அழைப்பாளரின் திறன் ஆய்வுக்கு உட்படும்.